حرکت فوق العاده و کامبک بی نظیر محمد علی گرایی مقابل حریف کروات خود در ثانیه‌های پایانی را مشاهده کنید.