نمره وزیر بهداشت به خودش! چند بود ؟ به نظر شما این نمره صحیح است ؟؟