وقتی وقاحت تو جامعه رخنه کنه! خانواده و تعهد باید اسبابشو جمع کنه بره! .