روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز دو واکسن، مجوز مصرف عمومی اضطراری را دریافت کردند. از این هفته و هفته آینده واکسیناسیون عمومی با آنها آغاز خواهد شد.