انتخاب عدد صندلی کاندیداها از سوی مهرعلیزاده در حاشیه برگزاری مناظره دوم سوژه شد. وی عدد شماره ۸ را از بین ۷ کاندیدا انتخاب کرد!