در سوال دوم مناظره از برنامه اقتصادی کاندیداها پرسیده شد و آنها پاسخ دادند