اندازه دهان این فرد بسیار بزرگ است.  ، رکورددار دهان گشادترین آدم دنیا در گینس را در فیلم مشاهده می کنید. همان طور که در فیلم مشخص است انواع اجسام از قوطی نوشابه گرفته تا توپ تنیس و سیب و ... را در دهان این فرد قرار می دهند و حتی با کولیس ابعاد آن را اندازه گیری می کنند.