محسن رضایی، نامزد ریاست جمهوری گفت: حرفی که می زنیم، عمل می کنیم، اهل وعده دادن بدون عمل نیستیم. منبع: شبکه خبر