کورس دو خودروی پراید در بزرگراه شهید کشوری اصفهان، آتش گرفتن خودرو و پرتاب شدن راننده به بیرون