همسر شهید فخری زاده در گفتگو با شبکه خبر گفت: شهید فخری زاده همسری مهربان و مدبر بود. کشورش را دوست داشت. کسانی که هستند، راهش را ادامه دهند. خواهش میکنم اجازه ندهید خون او پایمال شود.