گرفتن مار نیازمند توانمندی خاصی است که به دانش و تجربه زیادی احتیاج دارد. فیلم زیر دو کودک خردسال را نشان می‌دهد که به راحتی یک مار بزرگ را تسلیم اراده خود می‌کنند.