صحبت های فرد توهین کننده به اهالی مازندران در هنگام دستگیری