زوج افغان به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در روز عروس‌شان لباس نظامی برتن کردند و این روز را با حضور داشت مقامات امنیتی وزارت دفاع این کشور و عزیزان‌شان جشن گرفتند. باسط قاسمی، افسر اردوی ملی افغانستان است، وی همراه با شبنم سروری، جشن عروسی‌شان را با پوشیدن لباس نظامی اردوی این کشور برگزار کردند. آنان دلیل این کارشان را حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و حضور جوانان در نظام خواندند. قاسمی می‌گوید: لباس نظامی را به این دلیل برتن کردیم که دیگر سربازان، افسران و ژنرال های کشور ما به ویژه در وزارت دفاع، تشویق شوند که از پوشیدن لباسی که پرافتخاری‌ترین لباس است ننگ نکنند و افتخارانه فرزندان‌شان را به صفوف اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی و دیگر ارگان‌های امنیتی بفرستند. در این محفل وزیر دفاع افغانستان و شماری دیگر از مقامات این وزارت شرکت کرده بودند. اسدالله خالد، سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع این کشور با نصب یک درجه نظامی به شانه‌های باسط قاسمی (داماد) آن هم در این روز، جشن وی را دو چند ساخت و گفت: قوای امنیتی به ویژه دفاعی افغانستان مانند یک فامیل است و در درد، رنج و خوشی یک‌دیگر شریک هستند، همان‌طور که به غم و درد افسران اردوی ما می‌روم، امروز نیز در محفل خوشی افسر ما اشتراک کردیم.