اولین فیلم از لحظه شهادت و جنازه با لبخند پلیس شهید تهران