تصاویر جدید انفجار در بیروت را از ۷ نمای مختلف ببینید.