انفجار بیروت، عروسی یک خانواده لبنانی را بر هم زد.