تصاویری از پخش نذری در روز عید قربان، بدون ملاحظات بهداشتی! خداوند، محرم را به خیر کند.