روزگذشته گزارش تصویری از سوی یکی از رسانه ها منتشر شد که در آن دخترانی بررسی شدند که رگ دست خود را برای یک نوع احساس مشابه نشئگی و البته کنجکاوی و چالش می زدند. متهم را فضای مجازی قلمداد کردند. اما یکی از روانشناسانی که با ما گفت و گو کرد گفت:"علت به هیچ عنوان نت نیست. بلکه مصائب اجتماعی و اضطراب آور است. نهاد های مسوول به جای اقدام به واپسگرایی سعی کنند نقش پدری خود را ایفا کنند."