ویروس کرونا تا چه زمانی وجود دارد از زبان دکتر مردانی