گفتگو با روح الله زم بعد حکم اعدام و خنده تلخ آقای مدیر