طبق گفته ‏کارگردان مستند یک ملت، این بخش از سخنان ‎شهید بهشتی در پخش از تلویزیون حذف شده است.