کاش خدا اینجور ادمهارو بیشتر کنه و رانت خوارها و دزدان بیت المال را....