قاضی پرونده شهلا جاهد: در حکم اعدام سرسوزنی شک نکنید.