ویدئویی از حال و هوای پادگان در لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.