مرحوم حسین شیخ الاسلام: اردوغان به حاج قاسم می گفت تو روی اسب بازنده شرط بسته ای و بعد دید که عملا اینطور نیست.