گفتگو با آتوسا حجازی درباره نتیجه دربی پنج شنبه را ببینید.