در مراسم هفتادو دومین سالگرد ارتش هند نمایش تجهیزات این ارتش رعب و وحشتی را در دل تماشاگران بوجود آورد. در حالیکه ارتش مشغول رژه و نمایش بود ناگهان تانک T-۷۲ از مسیر خارج شد و به سمت جایگاه تماشاگران حمله ور گردید و در چند متری از تماشاگران متوقف شد که باعث ایجاد ترس و وحشت شاهدان گردید. یکی از شاهدان ماجرا این حادثه را فیلمبرداری و در صفحه توییتر منتشر کرد. خوشبختانه در این حادثه کسی زخمی نشد. گفتنی است ارتش هند نیروی زمینی و بزرگترین بخش از نیرو‌های مسلح هند است.