اون کارگر بنده خدا وقتی شیفت کاریش تموم بشه باید از جیبش پول اون بنزین دزدی و بده..