فیلمی از سردخانه بغداد بعد از حمله تروریستی امروز آمریکا را مشاهده کنید.