تتلو خواننده ایرانی که به غرب رفته است و پیجی مستهجن در اینستاگرام داشت به موضوع بسته شدن پیجش واکنش نشان داد