ارکستر کودکان و نوجوانان تبریز با اجرای مجنون تو اثری از انوشیروان روحانی به شدت خبر ساز شده و مورد توجه قرار گرفته است.

تبریز