هم خوانی بسیار جالب علی زند وکیلی با کودک تار نواز

علی زند وکیلی