آهنگ دلنشین مازنی در روز آخر جشنواره جوان 

جشنواره جوان