امروز روز عرفه ، روز نزدیکی به خدای خود و راز و نیاز با پروردگار الهی است.