سریال ممنوعه که از 5 شهریور ، دوشنبه وارد شبکه نمایش خانگی می شود خوانندگی این سریال را آرش و مسیح انجام داده اند.

آرش و مسیحسریال ممنوعه