دکلمه شاعر حسین حقیقی پور به نام خدا را دعوت کردم .