فیلمی از گوهر خیراندیش و برزو ارجمند در یک کنسرت را ببینید.