رخ به رخ شدن حجت اشرف زاده با لهجه نیشابوری، مشهدی و بیرجندی