در کنسرت شب گذشته رضا صادقی با پخش ناگهانی برنامه همرفیق یاد و نام زنده یاد علی انصاریان زنده شد.