کار هر بی سر و پا نیست این رقص و هنر
خوشگلی می‌خواهد و کمری همچو فنر