موتور سواری آرون افشار در خیابان همراه با آواز خوانی