تسلیت متفاوت سید بشیر به آریا عظیمی نژاد:هنوز زنگ گوشیم آهنگ میم‌مثل مادر توست! میدونستید سازنده این آهنگ آریا عظیمی نژاد هست؟؟ روح مادرشون شاد