کشف استعداد توسط رضا صادقی خواننده پاپ کشورمان در بیمارستان نیایش را ببینید.