شب گذشته سامان احتشامی پیانیست مهمان خندوانه بود و قطعه ای را خواند که از جناب خان و رامبد جوان خواست تا با او همخوانی کنند.