شوخی رضا رویگری و صحبت های همسرش در مراسم بزرگداشت ایشان