آهنگ جدید و اولین کار زیبای مجید در برنامه عصر جدید