رضا بهرام خواننده پاپ پس از بهبودی کرونا از عاشقی خواند