نوجوانی که با اشک در چشمانش آهنگ محسن یگانه را خواند