آهنگی از مرحوم محمد اعرابی که همه با آن خاطره داریم