اجرای زنده ی و احساسی ناصر پورکرم به نام زمین دورت بگرده